Správcovská činnosť

Konkurzy

Reštrukturalizácie

Správcovskej činnosti podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov resp. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa kancelária venuje od 1. júna 2006.

Hlavnou náplňou činnosti správcu v konkurze je zabezpečenie, spísanie a následné speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu s cieľom pomerného, kolektívneho uspokojenia veriteľov úpadcu, ktorí si zákonom stanoveným spôsobom prihlásili svoje pohľadávky do konkurzného konania.

Nemenej podstatná časť činnosti kancelárie sa sústreďuje na reštrukturalizačné konania, kde kancelária poskytuje kompletné spektrum služieb od vypracovania návrhu na povolenie reštrukturalizácie a vyhotovenia reštrukturalizačného posudku založeného na nestrannom a objektívnom preskúmaní, zhodnotení a právne relevantnom posúdení splnenia zákonných predpokladov pre reštrukturalizáciu dlžníka, až po výkon ostatných úkonov správcovskej činnosti v priebehu procesu reštrukturalizácie.

Pre našich klientov v rámci komplexných právnych služieb štandardne poskytujeme aj služby súvisiace s uplatňovaním pohľadávok a ochrane záujmov klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Vo vzťahu k problematike insolvenčného práva má naša kancelária bohaté skúsenosti tak z oblasti výkonu advokácie ako aj z výkonu funkcie správcu konkurznej podstaty podľa Zákona o konkurze a vyrovnaní resp. správcu v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

V tejto oblasti klientom poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o. | PRE KAŽDÝ PRÍPAD

Komplexné právne služby na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov!